Energetska obnova

Energetska obnova višestambenih zgrada

„Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada. 65% zgrada se nalazi u kontinentalnom dijelu, dok ih je oko 35% u obalnom dijelu Hrvatske. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti na 50 kWh/m2, odnosno čak peterostruko!“

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/energetska-obnova-visestambenih-zgrada/7683

NATJEČAJI

U sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ 2016. godine su se počela povlačiti EU sredstva za namjenu energetske obnove stambenih zgrada na području RH. U sklopu tog programa osigurano je oko 560 milijuna kuna za gotovo 600 stambenih zgrada. Natječaj je bio otvorenog tipa, odnosno sve su se valjane prijave procjenjivale i vrednovale te su se sredstva dodijeljivala prema unaprijed definiranim kriterijima.

Novi Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“, u okviru inicijative 6. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Obnova zgrada, u travnju 2022. godine, gotovo 6 godina nakon prvog natječaja, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna, a bespovratna sredstva se dodjeljuju iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“, putem natječaja provedenog po modelu „najbrži prst“. Poziv, iako hibridni, gdje se ipak nije amo vrednovalo vrijeme prijave, već se natječaj ostavljao otvorenim dok se ne popuni 200% alokacije (600 milijuna kuna!), trajao je rekordnih 1,145 sekundi unutar kojih se uspjelo prijaviti oko 230 zgrada od kojih će tek trećina i dobiti toliko tažene subvencije.

Kada govorimo o novim natječajima, izdvajamo odluku Vlade RH kojom se zadužuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osigura da do 1. rujna 2023. budu raspisani javni pozivi za energetsku obnovu obiteljskih kuća i stambenih zgrada. Prema „Jesenskom planu mjera za zaštitu građana i poduzeća“ moguće je isčitati da se planira subvencionirati obnova oko 10.000 obiteljskih kuća, odnosno 300 stambenih zgrada, za što bi se za jedne i za druge izdvojilo do 500 milijuna kuna. Model, oblik i termin natječaja i dalje su nepoznati i ne sumnjamo da će ih se držati skrivene do zadnjeg mogućeg trenutka što će samo otežati posao zgradama i upraviteljima kod izrade i prijave projekata.

UVJETI PRIJAVE

Svrha energetske obnove stambenih zgrada je podupiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada.

Uz uštedu energije za grijanje od 50% na stanje prije obnove, te u smislu posljednjeg Poziva, višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
 • njome upravlja upravitelj zgrade;
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
 • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Također, u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada, pravilo potpore male vrijednosti definira kako pojedinačni korisnik potpore u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine može primiti najviše 200.000,00 EUR, a Prijavitelj je dužan dostaviti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti  za svakog od suvlasnika zgrade koja je predmet projektnog prijedloga za kojeg se utvrdi da obavlja gospodarsku djelatnost u zgradi.

Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada prema gore definiranom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.

KATEGORIJE ENERGETSKE OBNOVE

Zadnjim pozivom predviđeno je nekoliko kategorija energetske obnove, kako će biti u budućim pozivima neznamo, a niže donosimo kategorije s posljednjeg natječaja:

 • Integralna energetska obnova
  Obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;
 • Dubinska obnova
  Obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;
 • Sveobuhvatna obnova
  Obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:
  - povećanja sigurnosti u slučaju požara,
  - mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te
  - mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirala se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu bilo moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

U sklopu posljednjeg poziva prihvaljtivi prijavitelji mogli su biti:

 • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • upravitelj zgrade (upravitelj) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru posljednjeg Poziva, u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, jesu:

 1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
 2. ENERGETSKA OBNOVA
 • Obnova ovojnice zgrade
 • Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade
 • Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode
 • Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade
 • Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
 • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
 • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
 • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
 • Mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, a posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade
 • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture
 • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
 • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
 • Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti
 1. STRUČNI NADZOR GRAĐENJA I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU
 2. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
 3. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?