Predstavnik suvlasnika

Predstavnik suvlasnika je jedan od suvlasnika, kojeg su temeljem Međuvlasničkog ugovora ostali suvlasnici izabrali da ih zastupa prema Upravitelju i predstavlja prema trećim osobama.

Ovlasti i obveze predstavnika, određene su Međuvlasničkim ugovorom, obzirom da Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ne sadrži takve odredbe.

Za svoj rad predstavnik suvlasnika ima pravo na naknadu, ukoliko suvlasnici tako odluče.

Prava i obveze predstavnika suvlasnika iz Međuvlasničkog ugovora:

  • s upraviteljem sklopiti ugovor o upravljanju zgradom i prateće ugovore uz to,
  • sklopiti ugovor o kreditu ili zajmu za podmirenje troškova izvanrednih poslova do iznosa koji je moguće podmirivati otplatom iz sredstava pričuve na temelju članaka 86. i 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
  • sklopiti ugovor o upravljanju i korištenju zajedničkih dijelova i uređaja koje suvlasnici koriste zajedno sa suvlasnicima drugih zgrada (krov, oluci, pročelje, kotlovnica),
  • zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje zgrade, a koji nisu povjereni upravitelju,
  • organizirati naplatu zajedničkih troškova,
  • sudjelovati u odabiru izvoditelja radova koji provodi upravitelj,
  • ovjeravati radne naloge kao potvrde izvršenja određenog posla,
  • voditi brigu o provođenju kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi,
  • redovito izvješćivati suvlasnike o svim važnijim pitanjima vezanim uz upravljanje, kao i najmanje jednom godišnje podnijeti pismeno izvješće o svom radu svim suvlasnicima.

Predstavnik suvlasnika je veza između suvlasnika zgrade i upravitelja, a dobar i profesionalni odnos predstavnika suvlasnika i upravitelja temeljni je preduvjet za kvalitetno upravljanje i održavanje zgrade.

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?