Servisi i pregledi

Svi uređaji, instalacije i oprema u stambenim zgradama predmet su redovnih pregleda i servisa kako bi se održali u ispravnom i funkcionalnom stanju te osiguravali sigurnost svojih korisnika.

Periodične preglede i kontrolna ispitivanja provode specijalizirane i ovlaštene tvrtke, čiji troškovi se podmiruju iz sredstava zajedničke pričuve zgrade kao i troškovi nastali otklanjanjem nedostataka uočenih redovnim pregledima.

U redovne servise i preglede ubrajamo:

 1. PREGLED I SERVIS DIZALA
  Obaveza je koja je propisana Pravilnicima o sigurnosti dizala i sigurnosti dizala u upotrebi, prema kojima je vlasnik dužan osigurati redovno održavanje dizala. Održavanje dizala podrazumijeva potrebne postupke za vrijeme uporabnog vijeka dizala, za siguran rad dizala i njegovih sastavnih dijelova. Redovno održavanje dizala mora se obaviti najmanje jedanput mjesečno, a jednom godišnje mora se obaviti i redovni pregled dizala.
 2. ISPITIVANJE PROTUPOŽARNE OPREME
  Regulira se Pravilnikom o protupožarnim aparatima te Pravilnikom  o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara. Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi (a i ostale protupožarne opreme) obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.
 3. ISPITIVANJE GROMOBRANA
  Ispitivanje ispravnosti sustava zaštite od munje je obaveza koja proizlazi iz Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama. Učestalost ovog ispitivanja varira ovisno o poziciji i namjeni objekta te se zahtjevi za ponovnim ispitivanjem mogu kretati od jednom godišnje do jednom u svakih 5 godina.
  • 1 godina – za gromobranske instalacije na objektima za smještaj eksploziva i objektima ugroženim eksplozijom te gromobranske instalacije sa izvorima ionizacijskog zračenja
  • 2 godine – na objektima ugroženim požarom, žičarama i objektima kod kojih je spojeno uzemljenje gromobranske instalacije sa zaštitnim uzemljenjem elektroenergetskog postrojenja
  • 3 godine – za gromobranske instalacije na visokim objektima (tvornički dimnjaci, crkve, džamije, tornjevi za motrenje i sl.)
  • 5 godina – za gromobransku instalaciju na svim ostalim objektima
 4. ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
  Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10) kojim se propisuju se tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, u  uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju.
  Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:
  • četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
  • četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok
  • petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
  • četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove
 5. ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE
  Obaveza ispitivanja plinskih instalacija proizlazi iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine broj: 108/95., 56/10.) i Pravilniku o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP (HSUP-P601.111 od studenog 2011.).
  Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja plinskih instalacija provode se sukladno namjeni građevine, ali ne rijeđe od:
  • 10 godina za stambene objekte
  • 5 godina za građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost
  • 1 godina za objekte u kojima je smještena plinska kotlovnica

Tražite pouzdanog partnera za upravljene i održavanje zgrade?